Rempomp Paweł Jarząbek


Bielsko - Biała  43-316 
ul. Żyzna 3
(boczna ulicy Karpackiej)

 

tel. kom. 698 694 799 

tel/fax. 33 8 186 365

nip: 547-191-77-69

                                        

                                        konto bankowe: 96 1020 1390 0000 6102 0583 4876

                                                                               Bank PKO

 

e-mail: rempomp@interia.pl

 

RODO

 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów oraz współpracowników firmy REMPOMP Paweł Jarząbek informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r. Administratorem Państwa danych jest :REMPOMP PawełJarząbek, Bielsko-Biała ,ul.Żyzna 3 nip: 547-191-77-69Działając na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w skrócie "RODO", przekazujemy informację na temat wykorzystania Państwa danych osobowych w naszej firmie.


Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest REMPOMP Paweł Jarząbek 
REMPOMP Paweł Jarząbek– jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez REMPOMP Paweł Jarząbek celach:

Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji. Marketingu  i usług REMPOMP Paweł Jarząbek - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z REMPOMP Paweł Jarząbek.

Skąd pozyskujemy dane:  REMPOMP Paweł Jarząbek przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączącycs relacji, REMPOMP Paweł Jarząbek może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),

 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),

 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),

 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej REMPOMP Paweł Jarząbek, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez REMPOMP Paweł Jarząbek pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu REMPOMP Paweł Jarząbek, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym REMPOMP Paweł Jarząbek powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu REMPOMP Paweł Jarząbek

 • banki, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących  REMPOMP Paweł Jarząbek Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),

 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,

 • podmioty świadczące usługi księgowe, dla celów prowadzenia dokumentacji księgowej

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

 

Realizacja praw
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez REMPOMP Paweł Jarząbek usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez REMPOMP Paweł Jarząbek usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

 

 

Rempomp Bielsko-Biała - naprawa i serwis pomp Odkurzacze basenowe - producent odkurzaczy basenowych REMPOMP przewijanie silników i przezwajanie silników
Remont Pomp oferuje usługi z zakresu: naprawa pomp, serwis pomp, regeneracja pomp, przezwajanie silników, przewijanie silników Bielsko Katowice Żywiec Cieszyn